U bent hier

Verschillen in de groep

'Sticordi', 'blended learning' en 'universal design for learning' zijn drie manieren om om te gaan met verschillen in een groep.

'Sticordi' is een letterwoord dat zijn oorsprong vindt in het nederlandstalig onderwijs en werd geïntroduceerd door Henneman in 1989. De maatregelen voor individuele differentiatie (stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren) worden aangeboden als een leerling voldoet aan drie diagnostische criteria voor ontwikkelingsstoornissen. (bron: http://www.tol.be/uploads/evenementen/prof-Desoete.pdf ). Tallon en Van den Vreken stellen deze maatregelen voor als standaard in de B-stroom van het secundair onderwijs. Vandaag bieden veel scholen individuele maatregelen aan alle leerlingen die er tijdelijk of permanent nood aan hebben.

'Blended learning' is een term die sinds 2005 wordt gebruikt om een onderwijsvisie te omschrijven, maar er is geen eenduidige en algemeen aanvaarde omschrijving. Het gaat meestal om een leerproces waarbij verschillende technologische hulpmiddelen en didactieken samen een leerinhoud aanbieden. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blended_learning

'Universal design for learning' is de jongste telg uit de familie, waarbij het doel is om de leerinhoud aan te bieden op verschillende manieren. Iedere student kan dan de leerinhoud verwerven omdat er steeds een alternatief voor een manier die hem of haar moeilijkeden oplevert. (bronnen: http://eric.ed.gov/?id=EJ631208, http://siho.pxl.be/)

Bij sticordi komt de onderwijsverstrekker tegemoet aan de individuele noden van de student als die moeilijkheden ondervindt. Bij blended learing zal het onderwijsaanbod gebeuren in verschillende onderwijsstijlen en met verschillende media, waardoor elke lerenden wel een vorm vindt die hem of haar vooruit helpt. Bij universal design for learning wordt van bij het ontwerp van onderwijsmateriaal rekening gehouden met mogelijke hindernissen die lerenden met bijzondere noden kunnen ondervinden. 

Dit onderzoeksproject heet 'Sticordi', en heeft als omschrijving: 'blended learning voor wiskunde en wetenschappen'. Er werden delen ontwikkeld voor wiskunde en wereldoriëntatie op de aparte sites, en er zijn algemene tips voor lesgevers die rekening willen houden met de verschillen die zich voordoen in de groep lerenden. Bij het ontwikkelen van het materiaal is uitgegaan van een algemeen profiel van de studenten BALO en BALOV op grond van hun schoolse geschiedenis, zonder kennis te nemen van individuele studenten. 

 

 

Verschillen tussen leden van de groep:

Mannen en vrouwen

 

Jongens en meisjes